มูลนิธิเดอะเลิฟลี่ | The Lovely Foundation

ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุทุกเชื้อชาดิและทุกศาสนา ให้มีพัฒนาการชีวิตที่ดีขึ้น

ช่วยเหลือและสนับสนุน แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ จากธรรมชาติ วินาศภัย การกันดารอาหาร

About The Lovely Foundation

มูลนิธิเดอะเลิฟลี่ ได้จคทะเบียนถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว

 

มูลนิธิเดอะเลิฟลี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ดัอยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุทุกเชื้อชาดิและทุกศาสนา ให้มีพัฒนาการชีวิตที่ดีขึ้น
 2. ให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมแก่ผู้ขาดแคลนในด้านปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมและดีขึ้น
 3. ช่วยเหลือและสนับสนุนด้านปัจจัยสี่แก่ผู้ประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ วินาศภัย การกันดารอาหาร และภัยจากความเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็วทันเวลาเสมอ
 4. ดำเนินการหรือให้ความร่วมมือกับองค์การกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์และการสังคมสงเคราะห์
 5. ส่งเสริมและปฏิบัติศาสนกิจคริสเตียนตามหลักการของพระคริสตธรรมคัมภีร์
 6. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความรักสมัครสมานสามัคคีระหว่างคริสตจักรและชุมชน
 7. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของคริสตจักรเพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เช่น การจัดประชุมสัมมนา จัดค่ายเชิงวิชาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน การส่งคนไปเข้ารับการศึกษาอบรม ที่จัดโดยภาครัฐ และภาดเอกชน การให้ทุนการศึกษา การให้รางวัลเชิดชูเกียรติ หรือการประกาศเกียรติคุณ
 8. ส่งเสริมให้คริสตจักรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคน ชุมชน และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ที่ส่งผลในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทักษะความรู้ การศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และการส่งเสริมอาชีพ
 9. ส่งเสริมให้คริสตจักรมีส่วนร่วมในการบริการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัว เด็กและเยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ตลอดจนผู้ยากไร้ด้อยโอกาส และผู้ที่ประสบปัญหาในสังคม
 10. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
 11. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ข่าวสารและกิจกรรม

พันธกิจ โครงการ “ให้ด้วยรัก” 7 พ.ค. 63

พันธกิจ โครงการ “ให้ด้วยรัก” 7 พ.ค. 63

  มูลนิธิเดอะเลิฟลี่และองค์กรแสงสว่างของพระคริสต์ ได้นำอาหารและเครื่องใช้ที่จำเป็นไปมอบให้กับคนไร้บ้าน ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ปทุมธานี...

read more
พิธีสถาปนาศาสนาจารย์ องค์กรคริสตจักรแสงสว่างของพระคริสต์

พิธีสถาปนาศาสนาจารย์ องค์กรคริสตจักรแสงสว่างของพระคริสต์

พิธีสถาปนาศาสนาจารย์ องค์กรคริสตจักรแสงสว่างของพระคริสต์ ภายใต้มูลนิธีเดอะเลิฟลี่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2019 คริสตจักรความรักของพระเจ้า...

read more

สำนักงานใหญ่ มูลนิธิเดอะเลิฟลี่

ตั้งอยู่เลขที่ ๖/๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ 081 870 5896