พิธีสถาปนาศาสนาจารย์
องค์กรคริสตจักรแสงสว่างของพระคริสต์
ภายใต้มูลนิธีเดอะเลิฟลี่
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2019
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
คริสตจักรพระคุณของพระเจ้า