มูลนิธิเดอะเลิฟลี่และองค์กรแสงสว่างของพระคริสต์
ได้นำอาหารและเครื่องใช้ที่จำเป็นไปมอบให้กับคนไร้บ้าน
ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ปทุมธานี